โครงการฝ่ายวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

          1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                1.1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย                                        

                1.1.2 กิจกรรมรักการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

          1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                  1.2.1 กิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก

          1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                   1.3.1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   

           1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                    1.4.1 กิจกรรมโรงรียนพอเพียงท้องถิ่น

                    1.4.1 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญาชาวระยอง        

           1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                    1.5.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

                           1.5.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนเทศบาล

                1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                     1.ุ6.1 กิจกรรมกระดาษแปลงโฉม

                            1.6.2 กิจกรรมปุ๋ยนชีวภาพ

                            1.6.3 กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์

             1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                     1.7.1 กิจกรรมภาษาอังกฤษและวันอาเซียน

                   1.8 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

                     1.8.1 กิจกรรมส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน

                            1.8.1 กิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ

                             1.8.1 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้

                     1.9 กลุ่มประสบการณ์ปฐมวัย

                     1.9.1 กิจกรรมบูรณาการคณิตวิทย์ปฐมวัย

                            1.9.2 กิจกรรมฐานเรียนรู้ปฐมวัย

                            1.9.3 กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์

                   1.10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                     1.10.1 กิจกรรมนิเทศภายใน

                            1.10.2 กิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้

                            1.10.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพพัฒนาผู้เรียน

                     2.1 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ

                2.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้                

                2.3 กิจกรรมวิชาการสัญจร

                2.4 กิจกรรมบริการสารสนเทศ ICT

                2.5 กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ               

                2.6 กิจกรรมปากน้ำสัมพันธ์วันวิชการผลงานสู่การเรียนรู้

3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ู้