โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. โครงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่

          1.1 กิจกรรมห้องเรียนดีเด่น                                                          

          1.2 กิจกรรมห้องเรียนสะอาด                                                        

2.โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง                                                           

3.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

          3.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดภาพเรียน                                     

          3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และวารสาร                                           

4.โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน

          4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยจราจร                                      

          4.2 กิจกรรมวันไหว้ครู                                                                 

          4.3 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                       

          4.4 กิจกรรมร้านค้าโรงเรียน                                                        

          4.5 กิจกรรมธนาคารนักเรียน                                                       

          4.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                        

          4.7 กิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัย                                                      

 

5.โครงการส่งเสริมสุขภาพดีมีสุข

          5.1 กิจกรรมเรารักษ์ฟัน                                                                

          5.2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ                                             

          5.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ                                      

          5.4 กิจกรรม To Be number one                                                  

          5.5 กิจกรรมขยับกายสบายชีวี                                                       

          5.6 กิจกรรมอิ่มดีมีสุขภาพ                                                            

          5.7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครูบุคลากรทางการศึกษา                      

          5.8  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน                                              

          5.9 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ                                                          

6. โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

          6.1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา                                                  

          6.2 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ                                                       

          6.3กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น