โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา

          1.1 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ

                1.1.1 วัสดุสำนักงาน                                      

                1.1.2 วัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร        

                1.2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว           

                1.3.1 วัสดุเวชภัณฑ์          

                1.4.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

                1.4.1 วัสดุการเกษตร

                1.5.1 วัสดุดนตรี                     

            1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ

                1.ุ2.1 ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

                     1.2.2 ค่างจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ

                     1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

         1.3 ค่าสาธารณูปโภค                    

2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสถานศึกษา

                     2.1 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

                2.2 กิจกรรมงานประกันคุณภาพ             

1. โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา

2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสถานศึกษา   

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา           

.                - ค่าอาหารกลางวัน

                 - ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา          

                 - ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง               

                       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

                 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน                   

                 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู     

                       - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

                 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา        

                 - ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน                

                       - ค่าหนังสือเรียน

                 - ค่าอุปกรณ์การเรียน                   

                 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน