โครงการบริหารงานบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. โครงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

          1.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา            

          1.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา            

          1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ             

          1.4 ค่ารับรองและพิธีการ