การจัดการศึกษา               

ระดับปฐมวัย เน้นการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน มุ่งให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับปฐมวัยและจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้

บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครระยองกับสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา

                ระดับประถมศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

               จากความมุ่งมั่น และบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทำให้โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก เกือบทุกมาตรฐาน